Kostnadsberäkningar: [Gyllenram och Samuelsson 2022] FerroSilva genomförbarhetsstudie

Val av reduktionsmedel för DRI

I genomförbarhetsstudien för FerroSilva gjordes denna jämförande kostnadsberäkning.

Figuren visar produktionskostnad (Y-axeln) för DRI producerad med naturgas+CCUS (brun), biomassa+ CCUS (grön) och vätgas (blå) vid olika priser på naturgas och biomassa (X-axeln) vid ett elpris på 32 EUR/MWh och 65 EUR/MWh som visas av höjden på linjerna. I jämförelsen ändras bara priset på reduktionsmedlet medan allt annat hålls konstant som t ex malmpris och transporter.

DRI tillverkas idag med naturgas i de delar av världen där denna är billig, t ex Mellanöstern, Gulfstaterna, Nordafrika, Mexico och USA. Genom att samla in CO2 och lagra den så kan utsläppen sänkas till nära noll. Ett antal projekt med den lösningen planeras men än så länge är det bara i ett fall där ungefär hälften av koldioxiden används för att höja trycket i oljekällor.

Reduktion med vätgas är känd sedan mer än 100 år men har ännu inte nått förbi försöksstadiet. Ett problem som anges är den tekniska mognadsgraden för elektrolysörer, ett annat torde vara att värmebalansen är svårare att upprätthålla vid reduktion med vätgas jämfört med en blandning av vätgas och kolmonoxid.

Reduktion med biogen syngas skiljer sig från naturgas och vätgas genom att en insamling och användning av den bildade koldioxiden genererar en kolsänka och är en inkomstkälla.

En kostnadsberäkning av det här slaget kan endast ge en grov uppskattning om hur ett framtida kostnadsläge kan se ut. Dock finns det en relation mellan pris på naturgas, biomassa och el då de kan ersätta varandra och en höjning eller sänkning av ett pris leder till att de andra följer med.

Den slutsats man kan dra är att reduktion med biogen syngas är konkurrenskraftig i regioner med tillgång på biomassa och medelhöga priser på el och naturgas.